ผู้บริหาร กองบริการกลาง

นายสุทธิชัย อินนุรักษ์

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริการกลาง

วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการพิเศษ

งานอาคารและสถานที่

นายสุทธิชัย อินนุรักษ์

รักษาการแทนหัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการพิเศษ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวกชพร ว่องไววุฒิ

รักษาการแทนหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

งานอนามัย

นางสาวพิมผกา ไชยยาเลิศ

รักษาการแทนหัวหน้างานอนามัย

พยาบาลวิชาชีพ

งานกีฬา

นายชูโชค ชูเจริญ

รักษาการแทนหัวหน้างานกีฬา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

กลุ่มสนับสนุนภาระกิจกองบริการกลาง

นางวิมล จรูญพงศ์

หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจ สนับสนุนกองบริการกลาง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191