ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน 16 ส.ค. 62

ศูนย์ประสานงานสถานีวิจัยและป่าสาธิต คณะวนศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในการจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีกำหนดการดังแนบมาพร้อมนี้แล้ว
กองบริการกลางรับผิดชอบในการจัดเตรียมสถานที่

 

 

 

 

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191