นนทรี

ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เราทำการถ่ายภาพต้นนนทรีภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาคุณมานิจ(รณภูมิ) สุขีวงศ์ เป็นผู้นำทีมบุคลากรในการปลูกต้นนนทรีภายในวิทยาเขตกำแพงแสน และปัจจุบันหน่วยงานได้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพืชชนิดนี้ที่อยู่ในพื้นที่ส่วนกลางของวิทยาเขตกำแพงแสน

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191