สวนสุขภาพ

สวนสุขภาพเป็นสวนส่วนหนึ่งที่อยู่ภายในบริเวณของสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ และทีมงานของเราด้านกลุ่มภูมิทัศน์รับผิดชอบดูแลในส่วนของทัศนียภาพและกลุ่มงานอาคารสถานที่ฯ รับผิดชอบด้านระบบไฟฟ้า

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191