โดมแมลง

โดมแมลงและสวนโดยรอบอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกลุ่มงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ กองบริการกลาง

     
     
     
     
     
     

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191