สวนนวัตกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

สวนนี้อยู่ใกล้ถนนมาลัยแมน (สาย 321) อยู่บริเวณด้านหน้าวิทยาเขตกำแพงแสน ซึ่งทีมงานกลุ่มภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม งานอาคารสถานที่และยานพาหนะรับผิดชอบดูแลความสะอาดและความสวยงาม

 
     

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191