แบบฟอร์มออนไลน์

   • แบบขอใช้บริการกลุ่มซ่อมบำรุง

   • แบบฟอร์มขอยืมสิ่งของ

   • แบบฟอร์มขอที่พักอาศัย

   • แบบส่งคืนที่พักราชการ

   • แบบรับมอบบ้านพัก

   • แบบขอยกเลิกใช้รถยนต์ส่วนกลาง

   • ใบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง

    All Around KPS

    Link ด่วน

    กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
    เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
    จ.นครปฐม 73140

    034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

    เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191