วิสัยทัศน์

ปรัชญา

สนับสนุนกีฬา ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เทคโนโลยีเป็นเลิศ  ให้บริการอย่างมืออาชีพ

ปรัชญา

ปรัชญา

เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน ให้บริการด้านสุขภาพ ด้านกีฬา เทคโนโลยี ภูมิทัศน์ ความปลอดภัย

พันธกิจ

ปรัชญา

สนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยของมหาวิทยาลัย และการบริหารงานทั่วไปของสำนักงานวิทยาเขตดังนี้

  1. ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ดูแลพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัย
  2. ให้บริการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซม อาคารสถานที่ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม ส่วนกลาง ตลอดจนดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรภายในวิทยาเขตกำแพงแสน
  3. ให้บริการ ส่งเสริมทางด้านการกีฬา การออกกำลังกายสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมกีฬาของนิสิตบุคลากร และบุคคลภายนอก ปรับปรุงพัฒนา สถานที่ออกำลังกาย สนามกีฬาอุปกรณ์กีฬา ให้มีคุณภาพพร้อมใช้งาน
  4. ให้บริการด้านสาธารณสุข ดูแลรักษาพยาบาลนิสิตและบุคลากร

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191