งานอนามัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการด้านสาธารณสุข เพื่อดูแลสุขภาพและป้องกันโรค แก่นิสิต บุคลากร และครอบครัว มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522  มีอาคารทำการจำนวน 2 หลังอยู่บริเวณทางเข้าตึกพักนิสิต โดยนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา สามารถเข้ารับบริการที่งานอนามัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยไม่ต้องชำระค่าบริการ ดังนี้           

          1. การตรวจรักษาโรคทั่วไป

              ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. และรับยา เพื่อรักษาโรคเจ็บป่วยปัจจุบัน

            อนึ่ง ห้องจ่ายยา จะจ่ายยาตามใบสั่งการรักษาของแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพ ของงานอนามัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เท่านั้น

            บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยแพทย์จากโรงพยาบาลจันทรุเบกษา ให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา 13.30 – 15.30 น. เฉพาะช่วงเปิดภาคการศึกษา ทั้งนี้ หากต้องการหนังสือรับรองสุขภาพโดยแพทย์ สามารถขอใบรับรองสำหรับลาป่วยตามจริงที่มารักษา 1 ฉบับ/ครั้ง (ไม่สามารถขอย้อนหลังได้)

              ส่วนใบรับรองแพทย์ทุกประเภทไม่สามารถออกให้ได้ เนื่องจากต้องได้รับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเท่านั้น

          2. การรักษาภาวะอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน

        ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่หยุดพักเที่ยง ให้บริการปฐมพยาบาล ทำแผล และนอนพักสังเกตอาการ โดยพยาบาลวิชาชีพ

          3. การบริการนอกเวลาราชการ

         ระหว่างเวลา 16.30 – 20.00 น. ในวันจันทร์ – ศุกร์ และเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เฉพาะช่วงเปิดภาคการศึกษา บริการดูแลเบื้องต้น ปฐมพยาบาลและบริการส่งต่อการรักษา โดยพยาบาลวิชาชีพ

          4. บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน บริการ 24 ชั่วโมงทุกวัน

        รับ – ส่ง นิสิต บุคลากร ที่ได้เกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉับพลันภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนส่งต่อไปโรงพยาบาลใกล้เคียง ตามดุลยพินิจของพยาบาลวิชาชีพ งานอนามัยฯ เท่านั้น โดยพนักงานขับรถพยาบาลผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด สามารถติดต่อขอบริการรถพยาบาลได้ที่หมายเลข 034-351611 หรือภายในหมายเลข 3291-2

          5. การออกหน่วยปฐมพยาบาลเคลื่อนที่

   บริการเฉพาะกิจกรรมที่จัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และผู้เข้าร่วมเฉพาะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยจะต้องชำระค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานตามอัตราที่กำหนด สำหรับค่าเวชภัณฑ์และค่ารถพยาบาลไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

          6. จัดยาปฐมพยาบาล

             สำหรับหอพัก ชมรม สโมสร และการออกค่ายเฉพาะกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสังคมและผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว และผู้เข้าร่วมเฉพาะนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เท่านั้น กิจกรรมละ 1 ชุด /100 คน โดยนิสิตที่ประสงค์จะยืมชุดปฐมพยาบาล จะต้องยื่นเรื่องขอยืมชุดยาปฐมพยาบาลก่อนมารับ 3 วันทำการ และต้องชำระค่ามัดจำชุดปฐมพยาบาลในราคาชุดละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)

          7. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

         บริการความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตลอดทั้งปี อบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น และจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับนิสิตใหม่ /ตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคลากร ร่วมกับหน่วยงานภายนอกในการรับบริจาคโลหิต

     ข้อควรปฎิบัติของผู้มารับบริการ

  1. นิสิตต้องแสดงบัตรนิสิตก่อนรับบริการทุกครั้ง ยกเว้น กรณีอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
  2. นิสิตสามารถรับบริการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้น เมื่อต้องไปรับการรักษาต่อเนื่อง ตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือพบแพทย์เฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลใกล้เคียงหรือสถานพยาบาลอื่นๆ
  3. นิสิตที่ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สามารถติดต่อขอขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลกำแพงแสนได้ โดยต้องยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำบัตร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. นิสิตที่มาขอรับบริการที่งานอนามัย ขอให้แต่งกายสุภาพทุกครั้ง

ปฏิทินกิจกรรม ระหว่างเดือน เมษายน – สิงหาคม 2561

เดือน กิจกรรม
เมษายน

ร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ วิทยาเขตกำแพงแสน

พฤษภาคม

วันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร

มิถุนายน

-

กรกฎาคม

อบรมปฐมพยาบาลกิจกรรมรับน้อง

ออกหน่วยปฐมพยาบาลกิจกรรมรับน้อง

สิงหาคม

จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนิสิตชั้นปีที่ 1

ออกหน่วยปฐมพยาบาลโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่

ออกหน่วยปฐมพยาบาลกิจกรรมปลูกข้าววันแม่

กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 ม.6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140

034-353083 ภายใน 3020-25, 3927-3930

เหตุด่วน-ฉุกเฉิน 034-351151 ภายใน 3191